لیست مقالات

ارکان ارزیابی عملکرد منابع انسانی ۱۳۹۷/۱۱/۲۲
محمدتاج الدین و محمد تقی درویش، مریم درویش مشاهده
راهكارهاي بهبود عملكرد بر اساس مدل تعالي سازماني EFQM ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
فهيمه خدامي عباسيه ، مجيد ضماهني ،محمد خدابخشي مشاهده

Join our periodical literature


پیغام شما با موفقیت ارسال شد

لطفا ایمیل را وارد کنید