لیست خدمات

تدوین برنامه استراتژیک
تدوین برنامه استراتژیک

شناسایی نقاط ضعف و بهره مندی از فرصت ها در جهت بهبود عملکرد سازمان بررسی و نظارت مستمر بر تحقق اهداف سازمان با تبدیل اهداف استراتژیک به اهداف کمی ایجاد هماهنگی بهتر در فعالیت های داخلی و توسعه ارتباطات بهتر سازمانی شفاف سازی عملکرد حوزه ها و واحدهای سازمانی کنترل طرح، پروژه و برنامه های عملیاتی سازمان بررسی و ملاحظه همه رقیبان موجود و احتمالی؛ و توصیف راهبردها به صورت سالانه یا فصلی ادامه مطلب ...

جاری سازی برنامه استراتژیک سازمان
جاری سازی برنامه استراتژیک سازمان

تسهیل در عملیاتی شدن برنامه ها و پروژه های سازمان همسو شدن وظایف و مأموریت های محوله به مدیران و کارکنان با اهداف سازمانی نمایان شدن مشکلات و محدودیت های درونی و بیرونی سازمان تأثیر زیاد در تقویت و ارتقاء توان مدیریتی بهبود عملکرد سازمان را از طریق ایجاد چارچوبی برای هماهنگی و کنترل فرایندها شناسایی، اولویت بندی و بهره برداری از فرصت ها را برای سازمان ادامه مطلب ...

استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد
استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد

دستیابی به عملکرد بهتر و افزایش چشمگیر بهره وری واحدها و کارکنان شناسایی نقاط قوت و ضعف در سطوح مختلف سازمانی تولید مدارک و مستندات معتبر و قابل دفاع برای عملکرد کارکنان و واحدهای سازمانی درک صلاحیت ها، مهارت ها و تجربیاتی که منجر به دستیابی عملکرد بالا می شوند شناسایی آسان تر نیازهای توسعه ای کارکنان درک روشن از پتانسیل نیروی کار با شناسایی نقاط قوت و ضعف ادامه مطلب ...

تدوین و استاندارد سازی شاخص های ارزیابی
تدوین و استاندارد سازی شاخص های ارزیابی

تضمین نمودن موفقیت سازمان در دستیابی به اهداف اندازه گیري و ارزیابی عوامل حیاتی در موفقیت سازمان اطلاع از نحوه و کیفیت عملکرد واحدهای اجرایی شناسـايي و درك بهتــر نارســايی‌ها و كمبودهــا درســازمان شناسایی میزان منابع مورد نیاز براي ارایه خدمات و محصولات توانایی ارائه بازخورد عملکرد برای کارکنان، مدیران و واحدهای سازمانی ادامه مطلب ...

آسیب شناسی و عارضه یابی سازمانی
آسیب شناسی و عارضه یابی سازمانی

تعیین نقاط ضعف، عارضه ها و فرصت هاي موجود سازمان شناسایی و تحلیل وضعیت موجود سازمان براي تحلیل و بررسی عملکرد شناسایی شکاف ها و بازنگری و اصلاح اهداف و استراتژي هاي سازمان عارضه یابی منابع انسانی، ارگونومی و محیط کار اولویت بندی مسائل و مشکلات سازمان و ارائه راه حل های متناسب با واقعیت ها ادامه مطلب ...

مهندسی مجدد فرایندها
مهندسی مجدد فرایندها

شناسایی فرآیندها و ایجاد تغییر بنیادین در شیوه انجام امور استقرار رویکرد برنامه ریزی و کنترل تغییر به صورت مداوم ابزاری مؤثر برای تعالی و به اوج اقتدار رسیدن و در اوج ماندن حذف کارهای زاید و غیر مولد به منظور بهره گیری بیشتر از نیروی کار حرکت سازمان از وظیفه گرایی به فرایند محوری ابزاری برای تثبیت مزیت رقابتی سازمان و افزایش رقابت پذیری و تاب آوری روشی کارآمد در کنترل رشد هزینه ها ادامه مطلب ...

تعالی عملکرد سازمانی
تعالی عملکرد سازمانی

بهبود مستمر عملکرد سازمان با توجه به نتایج ارزیابی برخورداري از دیدگاه سیستماتیک و فراگیر مدیریت مبتنی بر فرایندهاي سازمانی ارائه تصویر واقعی از فعالیت هاي سازمان شناسایی نقاط قوت و زمینه هاي بهبود در سازمان شناسایی نقاط ضعف و موانع بهبود بهره وری در سازمان مشارکت گسترده کارکنان در فرایند متعالی سازی سازمان بهره مندی پرسنل سازمان از منافع مادی حاصل از تعالی عملکرد سازمان ادامه مطلب ...

استقرار نظام مدیریت بهره وری
استقرار نظام مدیریت بهره وری

افزایش سطح رضایت مندی مشتریان و ارتقاء اعتبار اجتماعی سازمان بهره برداری مؤثر از دانش شغلی و خلاقیت کارکنان و افزایش انگیزه آنان افزایش توان رقابتی سازمان با سازمان های مشابه شناسایی زمینه هاي بهبود و امکان انجام تصمیمات بهینه در آینده اتحاد و همسویی مدیران و کارکنان بخش های مختلف سازمان به منظور اجرای برنامه های بهبود ادامه مطلب ...

مستند سازی عملکرد سازمانی
مستند سازی عملکرد سازمانی

ایجاد بستر مناسب جهت استقرار سیستم مدیریت دانش تضمین کننده افزایش دقت نتایج و گزارشات ارزیابی امکان ارزیابی علمی نقاط قوت و ضعف سازمان مستندسازی مشکلات و تنگناها؛ برنامه ریزی بر اساس آنچه سازمان نیازمند آن است تسهیل در ارائه راه حل های کاربردی برای حل مشکلات و تنگناهای سازمان جلوگیری از پراکندگی، تکرار فعالیت ها و جلوگیری از انجام دوباره مطالعات در کارهای مشابه بهبود ارتباطات وشفاف سازی؛ انتقال لایه لایه‌ی اطلاعات بین همکاران سازمانی امکان محاسبه و تحلیل شاخص های عملکردی فرایند ادامه مطلب ...

بهبود و تثبیت عملکرد
بهبود و تثبیت عملکرد

افزايش كارايي ورودی ها و منابع سازمان افزایش اثربخشی خروجی ها و نتایج سازمان كاهش هزينه های سازماني بهبود و ارتقا فرايند ها و برنامه هاي كاري سازمان چابک سازی و حذف فعالیت های فاقد ارزش افزوده ادامه مطلب ...

Join our periodical literature


پیغام شما با موفقیت ارسال شد

لطفا ایمیل را وارد کنید