مشاوره استقرار نظام مدیریت سلامت اداری


بروز فساد که به معنی سوء‌استفاده از قدرت قانونی به منظور تأمین نفع شخصی است؛ در تمامی کشورهای دنیا از جمله مهم‌ترین مسائل مدیریت امور کشورها و شهرها در سطوح خرد، میانی و کلان محسوب می‌شود. به نحوی که با خود اثرات و تبعات منفی بسیاری از جمله عدم رضایت شهروندان از سازمان‌ها، گسترش فقر در جامعه، ممانعت از توسعه‌ی اقتصادی – اجتماعی و ... را به همراه می‌آورد. از این رو مبارزه با این پدیده و تأمین سلامت اداری از جمله مهم‌ترین موضوعات علم مدیریت و علوم اجتماعی را تشکیل می‌دهد. فعالیت اقتصادی سالم، ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری مطمئن در کشور به فضایی نیازمند است كه در آن سرمایه گذار، صنعتگر، عنصر فعال در كشاورزی، مبتكر علمی و جوینده ی كار و همه ی قشر ها از صحت و سلامت ارتباطات حكومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش كنند.

بي‌توجهي به خواسته‌هاي عمومي و فساد در نظام اداري، مشروعيت و كارآمدي دولت‌ها را در بلندمدت تهديد مي‌‌كند؛ عامل شكست سازمان‌ها در محيط است و ادامة حيات و بقاي آنان را با مشكل مواجه مي‌سازد. اصلاح نظام اداري يكي از اقدامات اساسي براي تحول و توسعة كشورها به حساب مي‌آيد و بدون اين مهم ساير برنامه‌ها و تلاش‌ها نيز به سرانجام نخواهد رسيد. به همين دليل دولت‌ها اقدامات فراواني در جهت اصلاح و بهبود ساختار و تشكيلات اداري خود به منظور كارآمدي و پاسخ‌گويي بيشتر و همچنين كاهش فساد اداري انجام داده‌اند، از جمله: تحول در نظام حقوق و دستمزد، جذب و به كارگماري، ساده‌سازي ساختارها، شفاف‌سازي وظايف و اختيارات، كوچك‌سازي و كاهش تصدي‌گري دستگاه‌ها، تحول در نظام مالي، به كار‌گيري ساز‌و‌كارهاي نظارتي، ارزيابي عملكرد، تشويق كاركنان متعهد و تلاشگر و نيز قدرداني از آنها و ارشاد و تنبيه افراد متخلف

 

سلامت نظام اداری

 

به عقيدة پارسونز همة نظام‌هاي اجتماعي براي بقا، رشد و توسعة خود به حل چهار مشكل اساسي انطباق، دستيابي به هدف، يكپارچگي و نهفتگي نيازمندند. سلامت سازماني عبارت است از: توانايي سازمان در حفظ بقا و سازش با محيط و بهبود اين توانايي‌ها. برخي سلامت سازماني را با بهداشت رواني در محيط كار مترادف دانسته‌ و سازمان سالم را سازماني مي‌دانند كه ميزان افسردگي، نا‌اميدي، نارضايتي، كم‌تحركي و فشار رواني كاركنان را به حداقل ممكن برساند. نيوال(1995)  سلامت سازماني را يك موضوع كلي مي‌داند كه با سه مجموعة فشار رواني، بهداشت رواني و اخلاق در سازمان‌ها در ارتباط است. برخي از صاحب‌نظران علوم رفتاري مديريت مانند وارن بنيس، سلامت سازماني را معيار عملكرد سازماني شمرده‌اند. شبيه اندام سالم، سازمان سالم، تطبيق‌پذير و در حال رشد است.  عده‌اي نيز سلامت سازماني را وضعيتي مي‌دانند كه كلية عوامل سازمان قابليت تأمين اهداف سازمان را به طور مطلوب داشته باشند و بتوانند انحراف از هنجارهاي اداري و قانوني و موانع اهداف سازماني را در اسرع وقت شناسايي و تدابير لازم و به‌هنگام را براي رفع آنها لحاظ نمايند. برخي نيز سلامت سازماني را به معناي تبعيت از هنجارهاي اخلاقي و قانوني در عملكرد سازماني و شغلي دانسته‌اند، كه در مقابل آن، فساد اداري است و به معناي هنجار‌شكني و تخطي از هنجارهاي اخلاقي و قانوني و سوء استفاده از موقعيت و جايگاه شغلي و اداري براي مقاصدي غير از خاستگاه اصلي و قانوني براي منفعت شخصي يا گروهي است.

لایدن در خصوص سلامت سازمانی می‌نویسد: سلامت سازمانی مفهوم جدیدی نيست كه فقط شامل توانایی سازمان برای اجراي وظایف به شكل مؤثر شود، بلكه توانايی‌های نظام را برای رشد، شكوفايی و بالندگی بهبود می‌بخشد. در یك دستگاه سالم، مدیرانی با سواد به تمام معنا و متعهد و كاركنانی وظیفه‌شناس با روحیة بالا وجود دارند كه كار خود را دوست دارند و افرادی مؤثر و سودمند هستند كه ماية پویايی سازمان مي‌شوند. برخي نيز سلامت سازماني را به توانايي سازمان در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های درست، بجا و مناسب تعريف كرده‌اند. سازمان‌های سالم به عنوان موجودات زنده و پویا در محیط می‌‌توانند پديد آيند و با فراهم شدن امكانات لازم و كافی رشد كنند، توسعه یابند و از طریق ارائة كالا و خدمات سالم و ارزنده باعث تأمین نیازهای محیطی و تسهیل فرآیند رشد و شكوفایی جامعه شوند.

فساد اداری

گروه مشاوران شرکت یسناپارس با تجربه عملیاتی استقرار نظام مدیریت سلامت اداری در سازمان هایی با موضوعات کسب و کار متنوع، آمادگی دارد تا براساس نیازمندی ها و الزامات قانونی و مدیریتی سازمان ها و همچنین اصول علمی و تجارب جهانی، نظام مدیریت سلامت اداری را در سازمان شما بومی سازی نموده و به مرحله اجرا درآورد.سلامت اداری

 1. در سطح اول سلامت اداری سازمان بر مبنای اهداف و راهبردهای تعیین شده یا الزامات قانونی و بین المللی مورد ارزیابی قرار می گیرد.
 2. در سطح دوم سلامت اداری واحد های سازمان بر مبنای مأموریت ها، فرایندها و برنامه های محوله به آنان مورد ارزیابی قرار می گیرد.
 3. در سطح سوم سلامت اداری کارکنان سازمان بر مبنای فرایندها، پست های و مشاغل سازمانی، وظایف و برنامه های محوله به آنان مورد ارزیابی قرار می گیرد.

بسته به سیاست مدیران ارشد و اولویت‌های سازمانی، سناریوی استقرار نظام مدیریت سلامت اداری به ازای هر یک از سطوح سازمانی قابل اجرا می باشد.

دستاورد و نتایج استقرار نظام مدیریت سلامت اداری

استقرار نظام مدیریت سلامت اداری دستاوردها و نتایج شگرف و متعددی دارد که موجب جلوگیری از بروز فساد در سازمان  شده و  علاوه بر انجام تکالیف قانونی موجبات رشد، پویایی، تحول سازمانی فراهم گردیده و چابکی سازمان در تحقق اهداف افزایش یابد. در این صورت دستیابی به تعالی سازمانی تسهیل و چشم انداز سازمان محقق خواهد شد:

 

  منافع استقرار نظام آسیب شناسی و عارضع یابی برای سازمان

 • افزايش رضايتمندي خدمت‌گيرندگان و احقاق حقوق به ارباب‌رجوع
 • بهبود فرهنگ عمومي و تقويت نظارت مردمي
 • بهبود فرهنگ‌ سازماني و تقويت ارزشهاي ديني و اخلاقي در رفتار سازماني و شغلي كاركنان
 • تقويت مشاركت و فعاليت بخشهاي غيردولتي با رفع موانع انحصاري در فعاليت‌هاي اقتصادي، اجرايي و توسعه‌اي سازمان؛
 • تدوين نظام حقوقي مؤثر براي پيشگيري و مبارزه با فساد
 • كوچك‌سازي و كاهش تصدي‌گري سازمان و رفع و حذف تمركزهاي غيرضروري
 •  ساده‌سازي و رفع پيچيدگي‌هاي غيرضرور در ساختارها، فرآيندها ، مناسبات و بوروكراسي حاكم بر سازمان
 • كاهش روابط رو در رو بين كاركنان و خدمت‌گيرندگان با تأكيد بر تسريع در انجام امور
 • بهبود و افزايش پاسخگويي در قبال تصميمات و اقدامالت مربوط و افزايش آگاهي عمومي نسبت به عملكرد سازمان و ايجاد فرصت طرح انتقادات و ارزيابي هاي مردم از آنها
 • تعيين شاخص‌هاي استاندارد فعاليت، شاخص‌هاي سلامتي و رتبه‌بندي واحدها جهت سنجش ميزان سلامتي آنها
 • تحلیل دقیق ساختار سازمان
 • بازنگری و اصلاح ساختار، شرح وظایف و بهبود آنها

 

               منافع استقرار نظام آسیب شناسی و عارضه یابی برای مدیران سازمان

 • شناسایی و تحلیل محیط موجود براي بررسی سطح سلامت اداری سازمان
 • تعریف آموزش ها و پروژه هاي کاربردي
 • تحلیل دقیق اهداف و استراتژي هاي سازمان در راستای نظام مدیریت سلامت اداری
 • بازنگری و اصلاح اهداف و استراتژي هاي سازمان و بهبود آنها جهت تحقق سلامت اداری
 • تحلیل دقیق فرآیند سازمان
 • بازنگری و اصلاح فرآیند سازمان و بهبود آنها
 • شفاف‌سازي انجام امور و فعاليتها و افزايش پاسخگويي
 • برقراري نظام شايسته‌سالاري در انتخاب ها و انتصاب ها
 • افزايش سلامت در اتخاذ تصميمات و فعاليت‌هاي سازمان
 • بهبود نظام‌هاي جذب و به كارگيري كاركنان با تأكيد بر ورود و حضور شايسته‌ترين افراد

 

منافع استقرار نظام آسیب شناسی و عارضع یابی برای مدیران اجرایی

 • توسعه آگاهي هاي همگاني در خصوص حقوق، وظايف و تكاليف مربوط به كاركنان واحدها
 • ايجاد نظام‌هاي تشويقي براي كاركنان شايسته و داراي سلامت در نظام اداري جهت تداوم خدمت كاركنان
 • بسترسازي آموزشي و فرهنگي لازم براي افزايش سطح اخلاق و وجدان كاري كاركنان
 • ارتقاء سطح برخورداري هاي كاركنان و بهبود كيفيت زندگي آنان به ويژه منطقي‌نمودن سطح حقوق و مزاياي كاركنان متناسب با تخصص، اهميت، نقش و كيفيت عمل آنان؛

لطفاً جهت دریافت شرح خدمات و برنامه اجرایی شرکت یسنا پارس جهت استقرار نظام مدیریت سلامت اداری در سازمان شما، پرسشنامه ذیل را تکمیل
و از طریق ایمیلinfo@yesnapars.com یا نمابر 36088832-051 ارسال نمایید.

 

دانلود فایل پرسشنامه درخواست استقرار نظام مدیریت سلامت اداری

Join our periodical literature


پیغام شما با موفقیت ارسال شد

لطفا ایمیل را وارد کنید