آسیب شناسی و عارضه یابی سازمانی


عارضه یابی سازمانی اغلب به عنوان حساس ترین جزء استقرار یک طرح بهبود سازمان تلقی می گردد.یکی از مهم ترین کارهایی که سازمان های موفق برای ارتقایی اثربخشی خود انجام می دهند عارضه یابی صحیح و به موقع است که این امکان را به مدیران می دهد که همواره از مشکلات و مسایل جاری سازمان خود مطلع باشند و از بحرانی شدن آن جلوگیری نمایند. مدیران سازمان ها جهت بقا می بایست به دو نکته ی اساسـی که عبارتند از: نخسـت درک واقـع بینانـه از وضـع موجـود خـود و شـرایط محیطـی مربـوط و دیگری ترسـیم هوشـمندانه ی هدف ها و تعییـن راهبردهای کارآمـد بـرای ایجـاد تغییـر توجه داشته باشند.

در واقع عارضه یابی راهی است برای بررسی یک سازمان به منظور تعیین شکاف موجود و یا واریانس (اختلاف) بین چیست و چه باید، باشد. در یک سازمان ممکن است اعضای آن رفتارهایی را انجام دهند که با اهداف آن سازمان در تعارض باشد. این رفتارها مشکل نیستند بلکه نشانه اند. نشانه هایی که در یک سیستم سازمانی به واسطه وجود برخی از ناهنجاری ها آشکار می شوند.با عارضه یابی و آسیب شناسی مشکلات سازمان شناسایی شده و کیفیت آن بهبود می یابد. تعالی سازمان ها، به میزان توانمندی آن ها در دستیابی به نتایج و اهداف سازمان که در راستای نیازهای ذی نفعان، از قبل تعریف و برنامه ریزی شده است و تلاشی که در جهت حفظ، تداوم و بهبود آن نتایج به عمل می آورند، بستگی دارد. تعالی سازمانی یک برداشت نظری و تئوریکی نیست، بلکه بدست آوردن و ارائه نتایج ملموس و قابل مشاهده ای است که مبتی بر شواهد بوده، پایداری و دوام داشته باشد. این ابزار عملیاتی قوی می تواند برای مقاصد مختلفی توسط سازمان ها بکار گرفته شود.

عارضه یابی سازمانی

 

عارضه یابی ابزاری است برای خود ارزیابی و سنجش این که در مسیر تعالی در کجا قرار گرفته اند، فاصله های موجود را بشناسند و راه حل های مناسب را بکار گیرند. جلوگیری از دوباره کاری ها و هماهنگ کردن برنامه های بهبود در یک چارچوب تعریف شده به عنوان یک ساختار جامع برای سیستم مدیریت سازمان مسلماً نیازمند یک مدیریت و برنامه ریزی دقیق و هماهنگی های درون سازمانی ازجهات مختلف است. به همین دلیل در علم مدیریت تشـخیص یـا عارضـه یابـی را بـه عنـوان ابـزاری نویـن، قدرتمنـد و عاملـی مهـم بـرای تحـول و توسـعه و بهسـازی سـازمان بـرای اقدام درسـت، مناسـب و جهت حذف نقـاط کور مدیریتی می شناسند. عارضه یابی سـازمانی فراینـد اسـتفاده از الگوهـا، روش هـا و مدل هـای مفهومـی علـوم رفتـاری جهـت ارزیابـی وضعیـت موجـود سـازمان و یافتـن راه حل هایـی بـرای حـل مشـکلات خـاص یـا افزایـش اثربخشـی سـازمان اسـت.

سازمانها تا زمانی که برای بقاء تلاش می کنند و خود را نیازمند حضور در عرصه ملی و جهـانی می دانند، باید اصل بهبود مستمر را سرلوحه فعالیت خود قرار دهند. ایـن اصـل حاصـل نمـی شـود، مگراینکه زمینه دستیابی به آن با بهبود مدیریت عملکرد امکانپذیر شود. این بهبـود را مـی تـوان بـا گرفتن بازخورد لازم از محیط درونی و پیرامونی، تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضـعف و فرصـت هـا و تهدیدهای سازمان، مسئولیت پذیری و جلب رضـایت مشـتری بوسـیله ایجـاد و بکـارگیری سیسـتم ارزیابی عملکرد با الگوی عارضه یابی، ایجـاد کـرد.

فرایند عارضه یابی

فرایند عارضه یابی برمبنای یک الگوی عارضه یابی انجام می پذیرد. الگوی عارضه یابی، یک چارچوب مشخصی می باشد که به ما می گوید به دنبال چه چیزی باشیم و چه شاخص هایی را باید مورد ارزیابی قرار دهیم. فرایند عارضه یابی یک فعالیت مقطعی نبوده و مکررا به آن نیاز خواهد بود. برهمین اساس، الگوی عارضه یابی برای هر سازمانی می تواند منحصر به فرد و اختصاصی باشد. در حوزه منابع انسانی عارضه یابی در سه سطح ذیل انجام می پذیرد:

 1. عارضه یابی کلی سازمان
 2. عارضه یابی واحدهای سازمانی
 3. عارضه یابی در سطح فردی

بسته به سیاست مدیران ارشد و اولویت همای سازمانی، سناریوی استقرار نظام آسیب شناسی و عارضه یابی سازمانی به ازای هر یک از سطوح سازمانی قابل اجرا می باشد.

آسیب شناسی و عارضه یابی دستاوردها و نتایج شگرف و متعددی دارد که موجب بهبود عملکرد سازمان  شده و  منافع ویژه ای را برای آن تأمین خواهد کرد:

منافع آسیب شناسی و عارضع یابی برای سازمان

 • تعیین نقاط ضعف، عارضه ها و فرصت هاي موجود سازمان
 • شناسایی و تحلیل محیط موجود براي بررسی عملکرد سازمان
 • تعریف آموزش ها و پروژه هاي کاربردي
 • میزان سهم از بازار و تحلیل رقباي داخلی و خارجی
 • تحلیل دقیق اهداف و استراتژي هاي سازمان
 • بازنگری و اصلاح اهداف و استراتژي هاي سازمان و بهبود آنها
 • محاسبه شاخص هاي بهره وري و سودآوري

منافع آسیب شناسی و عارضع یابی برای مدیران اجرایی

 • علل تأخیرات پروژه هاي سازمان
 • تحلیل دقیق ساختار سازمان
 • بازنگری و اصلاح ساختار، شرح وظایف و بهبود آنها
 • تعیین نقاط قوت و ضعف و اولویت بندي مشکلات
 • عارضه یابی منابع انسانی، ارگونومی و محیط کار
 • تحلیل دقیق فرآیند سازمان
 • بازنگری و اصلاح فرآیند سازمان و بهبود آنها

لطفاً جهت دریافت شرح خدمات و برنامه اجرایی شرکت یسنا پارس جهت انجام عملیات آسیب شناسی و عارضه یابی در سازمان شما، پرسشنامه ذیل را تکمیل
و از طریق ایمیلinfo@yesnapars.com یا نمابر 36088832-051 ارسال نمایید.

 

دانلود فایل پرسشنامه درخواست انجام عملیات آسیب شناسی و عارضه یابی

Join our periodical literature


پیغام شما با موفقیت ارسال شد

لطفا ایمیل را وارد کنید