امروز شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
تلفن : 38800803 - 051 (10 خط ویژه)
loading
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ دسته بندی :

امکان سنجی استقرار نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد

فلسفه نظام پرداخت، مربوط به پاداش‌هایی (اعم از مالی و غیر مالی)است که نیروهای انسانی هر سازمان در قبال انجام وظایف و امور محوله به خود دریافت میکنند(حـاج کریمـی1737 ). با توجه به این موضوع، کارکنان با در نظر گرفتن خدمات و میزان مشارکتی که در امور سازمانی دارند انتظار دریافتی، منصفانه و متناسب با تلاششان را خواهند داشت. لذا در پاسخ به این نیاز سیستم‌های مختلفی ارائه شده است که می‌توان به رویکرد پرداخت مبتنی بر عملکرد اشاره نمود.

آشنایی با سیستم پرداخت مبتنی بر عملکرد

پیاده سازی سیستم پرداخت مبتنی بر عملکرد به این دلیل به عنوان یک عامل مهم و تأثیر گذار بر ارتقای فرهنگ کار مورد توجه قرار می‌گیرد که موجب افزایش میزان عدالت سازمانی خواهد شد.

همچنین این نظام از جمله نظام‌های پرداختی در سیستم‌های دولتی نیز می‌باشد که به منظور بهبود عملکرد و افزایش کارایی کارکنان مورد استفاده قرار می‌گیرد. پرداخت‌های مبتنی بر عملکرد در واقع پاداش‌های مادی را به عملکرد فردی، گروهی یا سازمانی و یا ترکیبی ازین سه مرتبط می‌سازد (آرمسترانگ).

این نظام در صورتی موفق و کارا خواهد بود که کارکنان برای پاداش و قدردانی که سازمان به سبب عملکردشان از آن‌ها به عمل می‌آورد، ارزش قائل شود و اطمینان حاصل کند که چنانچه سطح عملکرد خود را ارتقاء دهد از جانب سازمان مورد قدردانی واقع می‌گردد و پاداش دریافت خواهد کرد.

این مهم تنها در صورتی عملیاتی خواهد شد که سازمان‌ها شرایط ذیل را فراهم نمایند: ( عباس زاده1377، 34)

  1. وجود سرپرستان با انصاف و کارآمد
  2. بودجه کافی
  3. نهادینه کردن فرهنگ پشتیبانی از سیستم پرداخت مبتنی بر عملکرد
  4. استقرار سیستم دقیق ارزیابی عملکرد کارکنان
  5. عدم قضاوت‌های جانبدارانه و پیاده سازی نظامی باز و متوازن جهت اطمینان از بی‌طرفی

 

کارکردهای اصلی استقرار نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد

کارکردهای اصلی پرداخت مبتنـی بـر عملکـرد شامل موارد زیر است: (از دیـدگاه ری چاردسـون و ماردسـون1993)


1. ایجاد انگیزه در کلیه کارکنان

2.جذب و نگهداری کارکنان سطح بالا

3. امتیازدادن به کارکنان بر اساس میزان اثربخشی هر یک از آنان به صورت عادلانه

4.  افزایش تعهد سازمانی در کارکنان

5. انتقال توقعات سازمان و معیارها و استانداردهای عملکرد
6. تقویت فرهنگ سـازمانی موجـود سـازمان

 

موانع  استقرار نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد

علی رغم فواید پیاده سازی و استقرار سیستم پرداخت  مبتنی بر عملکرد که در بالا توضیح داده شد؛ برخی موانع و مشکلات نیز وجود دارد که مانع از پیاده سازی صحیح این رویکرد در سازمان خواهند شد که به اختصار در شکل ذیل آورده شده است:

 

نتیجه گیری

سازمان‌هایی که تصمیم  به  بکارگیری نظام پرداخـت مبتنـی بـرعملکرد دارند، نیازمند یک نظام ارزیابی عملکرد منسجم هستند. بر این مبنا، یکی از موانعی که می‌تـوان در اسـتقرار نظـام هـای پر داخـت مبتنـی بـر عملکرد در سازمان متصـور شـد، نبـود نظـام مـدیریت عملکـرد و نظـام ارزیـابی عملکرد در این بخش است. در سازمان‌های دولتی ایران نه تنها تعریـف درسـتی از عملکـرد وجـود ندارد، بلکه سازمان‌های مذکور از فقدان نظام مدیریت عملکـرد و ارزیـابی عملکـرد مناسـب رنـج می برند؛ لذا پرداختی که بر اساس عملکرد بایستی صورت گیرد، با مشکل مواجه خواهد بـود. بر این اساس شرکت تحقیق و توسعه یسنا پارس، پیشرو در عرصه سیستم‌های ارزیابی عملکرد در سطوح سازمان و  کارکنان سازمان آماده ارائه و پیاده سازی نظام ارزیابی عملکرد می‌باشد و در پی استقرار این نظام قادر به ارائه راهکارهای بهبودی  خواهد بود.

 

  • منابع:
  • شناسایی و تبیین بر موانع استقرار نظام پرداخت مبتنی عملکرد در سازمان‌های دولتی، طیبه عباسی، عباس منوریان، توحید رضانژاد
  • لاری, مجید و حبیب مرادی، ۱۳۹۵، امکانسنجی استقرار نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد به منظور ارتقای فرهنگ کار، کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی، تهران، انجمن مدیریت ایران، دانشگاه خاتم
پرداخت بر مبنای عملکرد
ارزیابی عملکرد کارکنان
بهبود عملکرد
مدیریت عملکرد
مدیریت عملکرد کارکنان
ارزیابی عملکرد
راهکارهای مدیریتی
تماس با ما
تماس با ما
پشتیبانی
پشتیبانی
دموی محصولات
دموی محصولات