امروز دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱
تلفن : 38800803 - 051 (10 خط ویژه)
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ دسته بندی : مدیریت-عملکرد

داشبورد مدیریت ابزاری بی‌نظیر در مدیریت شاخص‌های کلیدی سازمان

امروزه با توجه به پیشرفت سریع تکنولوژی سازمان‌ها با حجم وسیعی از اطلاعات که توسط سیستم‌های مختلف تولید می‌شوند سرو کاردارند. مدیران که تصمیم‌گیران اصلی سازمان‌ها می‌باشند باید از میان انبوه داده‌ها، اطلاعاتی را استخراج کنند که بتوانند بهترین تصمیم را در کمترین زمان برای حل مسائل حیاتی سازمان اتخاذ کنند. اما آیا امکان انجام این امر توسط مدیران وجود دارد؟ بدیهی است که مدیران به دلیل مشغله زیاد نمی‌توانند این کار را انجام دهند و حتی اگر این وظیفه را به عده‌ای از کارکنان محول کنند مدت زمان زیادی برای جمع‌آوری و دسته‌بندی این اطلاعات از میان انبوه داده‌‌ها صرف خواهد شد.

 راه حل مناسب برای این امر چیست؟

داشبورد مدیریتی راه‌حل این مشکل می‌باشد داشبورد با استفاده از تکنولوژی‌های داده‌کاوی در کمترین زمان ممکن گزارشات مدیریتی را در اختیار مدیران قرار می‌دهد و هزینه‌های تصمیم‌گیری را کاهش داده و قدرت تصمیم‌گیری مدیران را افزایش می‌دهد. مدیریت ریسک استراتژیک یکی از جنبه‌های چالش برانگیز مدیریت اجرایی می‌باشد. شناسایی و کاهش ریسک از پرتفوی شرکت اغلب کاری پیچیده و زمان‌بر است. لذا آگاهی از ریسک شرکت و حفط بقای آن مسئله‌ای حیاتی است.

مدیران در سازمان با چه نوع مسائلی رو به رو هستند ؟

مدیران در تمام سازمان‌ها با انواع مختلف مسایل در تصمیم‌گیری مواجه هستند. بسته به ماهیت مسئله، مدیران می‌توانند از انواع تصمیم‌گیری‌ها استفاده کنند.

  1.  مسایل ساختارمند و تصمیمات برنامه‌ریزی شده:

بعضی از مسایل ساده هسـتند. هـدف تصـمیمگیرنده روشن و مسئله آشـنا اسـت و اطلاعـات دربـاره مسـئله بـه سـهولت جمـع‌آوری و کامـل مـی‌شود.

تصمیمات برنامه‌ریزی شده: به سبب اینکه مسایل ساختارمند هستند، مدیر مجبور نیست کـه فراینـد تصمیم‌گیری را مرور و اعمال کند. مرحله " توسعه راه‌حل‌های" فرایند تصمیم گیری یا وجود ندارد و یا توجه کمی به آنها معطوف می‌شود. زیرا وقتی که مسئله ساختارمند تعریف شد، راه‌حـل معمولا آشکار است یا حداقل به چند راه حل آشنا کاهش می‌یابد و موفقیت آنها در گذشته به اثبات رسیده است. به این ترتیب، مدیر در مسایل ساختارمند بر رویه‌ها، قوانین یا خط مشی‌ها تکیـه مـی‌نماید و پاسخ می‌دهد.

 

  1.  مسایل غیر ساختارمند و تصمیمات برنامه ریزی نشده:

 همه مسـایلی کـه مـدیران بـا آنهـا مواجـه مــی‌شــوند، ســاختارمند نیســتند و بــا تصــمیمات برنامــه‌ریــزی شــده قابــل حــل نمــی‌باشــند. بســیاری از موقعیت‌های سازمانی با مسایل غیرساختارمند که مسایل تازه یا غیر معمول هستند و برای حل آنها اطلاعــات مــبهم یــا غیــر کــافی در دســترس اســت، ســروکار دارنــد. وقتــی کــه مســایل غیرســاختارمند هستند، مدیران باید به منظور توسعه راه‌حل‌های منحصر به فرد برای تصمیم‌گیری غیربرنامـه‌ریزی شده مبادرت ورزنـد. تصـمیمات برنامـه‌ریـزی نشـده منحصـر بـه فـرد هسـتند و همیشـه رخ نمی‌دهند و راه‌حل‌های ویژه را اقتضا می‌کنند.

برای این کار شرکت‌ها اقدام به پیاده‌سازی داشبورد در درون خودشان کرده‌اند. داشبورد شاخص‌های کلیدی عملکرد سازمان را نمایش می‌دهد . با توجه به مزایای داشبورد در شناسایی و کاهش ریسک و افزایش قدرت تصمیم‌گیری مدیران ، در سازمان‌های ایرانی نیاز به استفاده از داشبورد مدیریتی در سازمان‌های بزرگ و متوسط احساس می‌شود.

ضرورت پیاده‌سازی و استقرار داشبورد مدیریتی در سازمان :

داشبوردهای سازمانی انبوه اطلاعات موجود در سازمان را خلاصه کرده و متناسب با نیاز هر مدیر در اختیار آنها قرار می‌دهند. مزیت اصلی داشبوردهای سازمانی استفاده از سمبل‌ها و شکل‌های گرافیکی ساده است که به راحتی مدیران را در یافتن مسائل و مشکلات موجود راهنمایی می‌کنند. کاهش زمان برای تهیه گزارش‌های تحلیلی و بالا بودن سطح کیفیت اطلاعات برای تصمیم‌گیری‌های مهم سازمانی از دیگر مزایای سیستم داشبورد مدیریت می‌باشد. علــت نیــاز ســازمان بــه داشــبورد عملکــرد ایــن اســت کــه اســتراتژی ســازمان را بــه اهــداف، معیارهــا، ابتکارات و وظایف هر یـک از گروه‌هـای سـفارش شـده و فـرد در سـازمان تفسـیر کنـد. فـراهم کـردن اطلاعات به موقـع و بیـنش کسـب و کـار سـازمان، کـاربران را قـادر بـه بهبـود تصـمیمات، فراینـدها و برنامه‌های بهینه‌سازی و کار فعالانه می‌سازد. مدیران سـازمان بـا بهـره‌گیـری از سـامانه داشـبورد مدیریت، به جای اتلاف وقت برای خواندن محتوای گـزارش‌هـای پیچیـده و بعضـا غیـر قابـل درک و استخراج اطلاعات مورد نیاز از میان آنها، زمان خود را به تصمیم‌گیری‌هـای صـحیح و روشـن‌تـر اختصاص می‌دهند و از مزیت رقابتی خود که همان واکنش سریع نسبت به شـرایط و تغییـرات اسـت، استفاده می‌کنند. سیستم داشبورد مدیریتی، سیستم‌های نرم‌افزاری نوینی هستند کـه در زمینـه غنـی‌سازی هر چه بیشتر به سازمان‌ها در رسیدن به اهداف خود با استفاده از اطلاعات و تجزیه و تحلیل شـاخص‌هــای کلیـدی عملکــرد از طریـق ایجــاد تـراز لازم اهــداف و فعالیـت‌هــا، نمایـان‌ســازی تمــامی فعالیت‌های سازمان اقـدام بـه تصـمیم سـازی درسـت و کارآمد می‌کنند. مدیران بانک رفاه این انتظار را دارند کـه سیسـتم داشـبورد مـدیریت نقـاط نـامطلوب سازمان را به سادگی شناسایی و به محض اطلاع از وضعیت نا بـه سـامان، آنـان را در جریـان امـور قرار گیرند و پاسخ‌هـای هوشـمندانه‌ای بـه سـوالات آنـان در زمینـه‌هـای مختلـف مـالی ،منـابع انسـانی، فنـاوری اطلاعـات و ... دهـد. همچنـین بــا اسـتفاده از سیسـتم مـذکور مــدیران ارشـد سـازمان بتواننـد بــه سادگی به اطلاعات مورد نیاز دست یابند و در عین حال اطلاعات را آنالیز کننـد و بـر شـاخص‌هـای عملکردی بخش و یا واحد خود نظارت کامل داشته باشند.

 

تماس با ما
تماس با ما
پشتیبانی
پشتیبانی
دموی محصولات
دموی محصولات