امکان سنجی استقرار نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹

 امکان سنجی استقرار نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد

***** کلمات کلیدی: حقوق براساس عملکرد- نظام پرداخت- نظام های پرداخت مبتنی بر عملکرد- مدیریت بر مبنای هدف

 • منظور از نظام پرداخت  در سازمان ها چیست؟

فلسفه نظام پرداخت، مربوط به پاداش هایی (اعم از مالی و غیر مالی)است که نیروهای انسانی هر سازمان در قبال انجام وظایف و امور محوله به خود دریافت میکنند(حـاج کریمـی1737 ). با توجه به این موضوع، کارکنان با در نظر گرفتن خدمات و میزان مشارکتی که در امور سازمانی دارند انتظار دریافتی، منصفانه و متناسب با تلاششان را خواهند داشت. لذا در پاسخ به این نیاز سیستم های مختلفی ارائه شده است که می توان به رویکرد پرداخت مبتنی بر عملکرد اشاره نمود.

 • آشنایی با سیستم پرداخت مبتنی بر عملکرد

پیاده سازی سیستم پرداخت مبتنی بر عملکرد به این دلیل به عنوان یک عامل مهم و تأثیر گذار بر ارتقای فرهنگ کار مورد توجه قرار می گیرد که موجب افزایش میزان عدالت سازمانی خواهد شد.

همچنین این نظام از جمله نظام های پرداختی در سیستم های دولتی نیز می باشد که به منظور بهبود عملکرد و افزایش کارایی کارکنان مورد استفاده قرار می گیرد. پرداخت های مبتنی بر عملکرد در واقع پاداش های مادی را به عملکرد فردی، گروهی یا سازمانی و یا ترکیبی ازین سه مرتبط می سازد (آرمسترانگ).

این نظام در صورتی موفق و کارا خواهد بود که کارکنان برای پاداش و قدردانی که سازمان به سبب عملکردشان از آن ها به عمل می آورد، ارزش قائل شود و اطمینان حاصل کند که چنانچه سطح عملکرد خود را ارتقاء دهد از جانب سازمان مورد قدردانی واقع می گردد و پاداش دریافت خواهد کرد.

این مهم تنها در صورتی عملیاتی خواهد شد که سازمان ها شرایط ذیل را فراهم نمایند: ( عباس زاده1377، 34)

 1. وجود سرپرستان با انصاف و کارآمد
 2. بودجه کافی
 3. نهادینه کردن فرهنگ پشتیبانی از سیستم پرداخت مبتنی بر عملکرد
 4. استقرار سیستم دقیق ارزیابی عملکرد کارکنان
 5. عدم قضاوت های جانبدارانه و پیاده سازی نظامی باز و متوازن جهت اطمینان از بی طرفی

 

 • کارکردهای اصلی استقرار نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد

کارکردهای اصلی پرداخت مبتنـی بـر عملکـرد شامل موارد زیر است: (از دیـدگاه ری چاردسـون و ماردسـون1993)
1. ایجاد انگيزه در کلیه کارکنان

2.جذب و نگهداری کارکنان سطح بالا

3. امتيازدادن به کارکنان بر اساس ميزان اثربخشی هر یک از آنان به صورت عادلانه

4.  افزایش تعهد سازمانی در کارکنان

5. انتقال توقعات سازمان و معيارها و استانداردهای عملکرد
6. تقویت فرهنگ سـازمانی موجـود سـازمان

 

 • موانع  استقرار نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد

علی رغم فواید پیاده سازی و استقرار سیستم پرداخت  مبتنی بر عملکرد که در بالا توضیح داده شد؛ برخی موانع و مشکلات نیز وجود دارد که مانع از پیاده سازی صحیح این رویکرد در سازمان خواهند شد که به اختصار در شکل ذیل آورده شده است:

                                             

 شکل1- موانع پیاده سازی نظام پرداخت بر مبنای عملکرد در سازمان

 • نتیجه گیری

سازمان هایی که تصمیم  به  بکارگیری نظام پرداخـت مبتنـی بـرعملکرد دارند، نيازمند یک نظام ارزیابی عملکرد منسجم هستند. بر این مبنا، یکی از موانعی که می تـوان در اسـتقرار نظـام هـای پر داخـت مبتنـی بـر عملکرد در سازمان متصـور شـد، نبـود نظـام مـدیریت عملکـرد و نظـام ارزیـابی عملکرد در این بخش است. در سازمان های دولتی ایران نه تنها تعریـف درسـتی از عملکـرد وجـود ندارد، بلکه سازمان های مذکور از فقدان نظام مدیریت عملکـرد و ارزیـابی عملکـرد مناسـب رنـج می برند؛ لذا پرداختی که بر اساس عملکرد بایستی صورت گيرد، با مشکل مواجه خواهد بـود. بر این اساس شرکت تحقیق و توسعه یسنا پارس، پیشرو در عرصه سیستم های ارزیابی عملکرد در سطوح سازمان و  کارکنان سازمان آماده ارائه و پیاده سازی نظام ارزیابی عملکرد می باشد و در پی استقرار این نظام قادر به ارائه راهکارهای بهبودی  خواهد بود.

 

 • منابع:
 • شناسايي و تبیین بر موانع استقرار نظام پرداخت مبتني عملکرد در سازمان هاي دولتي، طیبه عباسي، عباس منوريان، توحید رضانژاد
 • لاری, مجید و حبیب مرادی، ۱۳۹۵، امکانسنجی استقرار نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد به منظور ارتقای فرهنگ کار، کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی، تهران، انجمن مدیریت ایران، دانشگاه خاتم

Join our periodical literature


پیغام شما با موفقیت ارسال شد

لطفا ایمیل را وارد کنید