مدیریت عملکرد سازمانی تسما
• عملیاتی نمودن چرخه مدیریت عملکرد به منظور ارزیابی و نظارت بر عملکرد کلی سازمان و هر یک از واحدهای تابعه آن • یکپارچه سازی کلیه اطلاعات مورد نیاز مدیران ارشد و امکان مشاهده آن توسط داشبوردها و گزارشات مدیریتی • جاری سازی برنامه استراتژیک سازمان با امکان تعریف و پایش اهداف، راهبردها، برنامه های عملیاتی و فعالیت های اجرایی • متمرکز و یکپارچه نمودن کلیه موضوعات ارزیابی و نظارتی مورد نیاز سازمان

اولین دغدغه هر مدیری، رصد وضعیت سازمان تحت مدیریتش است. مدیر می خواهد بداند که کل سازمان و هر یک از واحدهای سازمانی تحت امر او چگونه عمل می نمایند و تا چه اندازه همسو با اهداف و استراتژی هایی که تعیین کرده حرکت می نمایند. همچنین نیاز دارد که از انجام صحیح وظایف و مأموریت های محوله به حوزه های تحت اختیارش اطمینان حاصل نموده و به سرعت نقاط ضعف و عارضه های آنان را شناسایی نماید.

سیستم مدیریت عملکرد سازمانی تسما بهترین راهکار را در پاسخ به نیازهای نظارتی مدیران ارائه داده و به عنوان ابزاری کارآمد به سؤالات ذیل پاسخ خواهد داد:

  • مشکلات و عارضه های سازمان به ترتیب اولویت کدامند؟
  • چه بخش هایی از سازمان را باید اصلاح نمود؟
  • مأموریت ها و وظایف محوله به واحدها تا چه میزان مطابق با انتظارات و استانداردهای تعیین شده انجام می شود؟
  • اهداف سازمان چه میزان محقق شده است و کدام واحدها همسو با اهداف سازمانی حرکت می نمایند؟
  • وضعیت پیشرفت اجرای برنامه های عملیاتی و پروژه های سازمان چگونه است؟
  • تا چه میزان برنامه های اجرایی و فعالیت واحدها در تحقق اهداف سازمان مؤثر بوده اند؟
  • کدام یک از واحدها یا مدیران بهترین عملکرد را داشته اند و کدام یک ضعیف ترین عملکرد را؟
  • نقاط قوت و ضعف واحدها چیست و میزان تأثیر هر کدام بر عملکرد واحد تا چه اندازه است؟
  • آیا منابع سازمانی اعم از منابع مالی، انسانی، تجهیزاتی، اطلاعاتی و ... به نحو شایسته ای مصرف می شوند؟
  • تا چه میزان گزارشات دریافتی از واحدهای سازمانی دقیق و قابل اعتماد است؟

نظام مدیریت عملکرد سازمانی دریچه ای به سوی درک بهتر وضعیت و شرایط واقعی سازمان می گشاید. شاید بتوان مدعی شد تنها ابزاری است که تأثیر شگرفی در بهبود عملکرد سازمان و تحقق اهداف مدیران دارد. مسلماً بدون این سیستم مدیران نمی توانند با اطمینان از آن چه در سازمانشان می گذرد با خبر شوند. بدون سیستم مدیریت عملکرد سازمانی مدیران توانایی کمی در اتخاذ تصمیمات دقیق و کارآمد خواهند داشت. در نهایت نمی توان انتظار داشت سازمانی که فاقد سیستم مدیریت عملکرد است، قادر باشد فعالیت های خود را در راستای بهبود عملکرد متمرکز نموده و به تعالی سازمانی دست یابد.

درخواست شما با موفقیت ارسال شد

Join our periodical literature


پیغام شما با موفقیت ارسال شد

لطفا ایمیل را وارد کنید