مدیریت عملکرد کارکنان تسما
• عملیاتی نمودن چرخه مدیریت عملکرد به منظور ارزیابی و نظارت بر عملکرد مدیران و کارکنان • یکپارچه سازی کلیه اطلاعات داده های عملکردی کارکنان و مشاهده وضعیت عملکرد آنان توسط داشبوردها و گزارشات مدیریتی • پایش عملکرد کارکنان بر اساس فعالیت های محوله به آنان به ازای هر یک از برنامه های عملیاتی(پروژه ها) سازمان • اتخاذ تصمیمات اداری بر حسب عملکرد کارکنان و عملیاتی نمودن سیستم های پاداش مبتنی بر عملکرد، ارتقاء و انتساب مبتنی بر عملکرد، نیاز سنجی آموزشی، امور رفاهی و انگیزشی و ...

عملکرد مناسب و اثربخش کارکنان یکی از کلیدهای موفقیت سازمان هاست. عملکرد خوب به معنی بهره وری، کیفیت، سودآوری و مشتری مداری است. به همین دلیل است که سازمان های موفق جهان تلاش زیادی می کنند تا عوامل مؤثر بر عملکرد و رفتار کارکنان را شناسایی و مدیریت کنند و به این توفیق دست پیدا نمایند که با فراهم کردن این عوامل، بر عملکرد کارکنانشان (هم از نظر میزان و هم از نظر کیفیت( بیافزایند. بدیهی است با چنین نگرشی، مدیریت عملکرد کارکنان به عنوان ابزاری برای بهبود عملکرد و ارتقاء رفتار کارکنان، از اهمیت بسیاری در فرآیند مدیریت سازمانها برخوردار می گردد.

مدیریت عملکرد کارکنان بخشی از مدیریت منابع انسانی است که وظیفه آن ایجاد ارتباط بین مدیریت و کارکنان بوده و در فرآیند ارزیابی عملکرد، ابتکارات و خلاقیت های افراد را نیز در نظر دارد. مدیریت عملکرد کارکنان ضمن بهبود شایستگی فعلی افراد و کل سیستم، ایجاد ارتباط بین شایستگی فرد با کارکرد واقعیشان (هماهنگ سازی شایستگی بالقوه با عملکرد و توانائی بالفعل) به دنبال بهبود و توسعه شایستگی های جدید افراد برای هماهنگی با تکنولوژی های مدرن و دنیای متحول فرد است.

 مدیریت عملکرد کارکنان از طریق بهبود جو سازمانی و ایجاد همدلی بین کارکنان و همسوئی بین اهداف کارکنان و اهداف سازمان می کوشد تا با هدایت کارکنان در دستیابی به اهداف سازمانی از طریق تقویت عملکرد مطلوب و حذف عملکرد نامطلوب با استفاده از شیوه های پرداخت تشویقی، بهره وری نیروی انسانی و بالطبع بهره وری کل سازمان را افزایش دهد.

مدیریت عملکرد کارکنان از اصلی ترین فرآیندهای مدیریت منابع انسانی است که با سایر فرآیندهای این حوزه به ویژه آموزش، پاداش، ارتقاء، انتصاب و استعدادیابی مرتبط و برآنها مؤثر می باشد و در کنار استخدام، دو فرآیند اصلی مدیریت منابع انسانی هستند که بیشترین نقش را در تقویت، تحکیم، تعمیق و یا تغییر فرهنگ سازمانی دارند، چرا که معیارها و ملاک های ارزیابی، نشان دهنده ارزش ها، اولویت ها، استراتژی ها و چالش های سازمان هستند و به کارکنان نشان می دهند که هنجارها و استانداردهای سازمان چیست و مدیران سازمان از کارکنان چه انتظاراتی دارند.

فرایند مدیریت عملکرد کارکنان با ورود یک کارمند به سازمان شروع و با ترک سازمان پایان می یابد. مدیریت عملکرد یک سیستم نظام مند می باشد که عملکرد کلی سازمان با بهبود عملکرد افراد در یک چارچوب تیمی بهبود می یابد. همچنین ابزاری برای رسیدن به تعالی سازمانی، ایجاد ارتباطات موثر، تعریف نقش ها در چارچوب شایستگی مورد نیاز و تدوین معیارهای دست یافتنی می باشد.

سیستم مدیریت عملکرد کارکنان تسما بهترین راهکار را در پاسخ به نیازهای نظارتی مدیران و رفع چالش های منابع انسانی ارائه داده و به عنوان ابزاری کارآمد به سؤالات ذیل پاسخ خواهد داد:

 • نقاط قوت و ضعف کارکنان چیست و چگونه بازخورد آن به کارکنان اعلام گردد؟
 • تا چه اندازه ای وظایف و امور محوله را مطابق با انتظارات انجام داده اند؟
 • چگونه با ساختار سنتی و ناکارآمد حقوق و دستمزد مقابله شده و کلیه پرداخت ها به کارکنان متناسب با عملکرد آنان نمود؟
 • چگونه امور رفاهی و انگیزشی کارکنان به طور عادلانه مدیریت شود؟
 • چگونه می توان نیازهای آموزشی و توسعه فردی کارکنان را شناسایی نمود؟
 • چگونه فرایند انتساب و ارتقاء کارکنان و مدیران را عادلانه و مبتنی بر عملکردهای مورد انتظار نمود؟
 • آیا فعالیت های انجام شده توسط مدیران و کارکنان با اهداف سازمان همسو می باشد؟
 • میزان بهره وری سرمایه های انسانی چه اندازه است؟
 • چگونه دقت عملیات ارزیابی عملکرد کارکنان را افزایش داده و گزارشات ارزیابی را معتبر و قابل اعتماد نمود؟
 • شیوه افزایش پاسخگویی مدیران و کارکنان در برابر عملکردشان چیست؟
 • چگونه می توان عملکرد مدیران و کارکنان را بهبود داد؟

نظام مدیریت عملکرد کارکنان دریچه ای به سوی درک بهتر وضعیت و شرایط واقعی سازمان می گشاید. شاید بتوان مدعی شد تنها ابزاری است که تأثیر شگرفی در بهبود عملکرد کارکنان در راستای تحقق اهداف و انتظارات مدیران دارد. مسلماً بدون این سیستم نظام مدیریت منابع انسانی سازمان نخواهد توانست از ظرفیت های کارکنان شناسایی و از آن به خوبی استفاده نماید. بدون سیستم مدیریت عملکرد کارکنان مدیران توانایی کمی در ارتقای بهره وری کارکنان و بهبود عملکرد آنان خواهند داشت. در نهایت نمی توان انتظار داشت سازمانی که فاقد سیستم مدیریت عملکرد کارکنان است، قادر باشد فعالیت های خود را در راستای بهبود عملکرد متمرکز نموده و به تعالی سازمانی دست یابد.

درخواست شما با موفقیت ارسال شد

Join our periodical literature


پیغام شما با موفقیت ارسال شد

لطفا ایمیل را وارد کنید