امروز پنج شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۹
تلفن : 35425580 - 051
loading

معرفی

عملکرد مناسب و اثربخش کارکنان یکی از کلیدهای موفقیت سازمان هاست. عملکرد خوب به معنی بهره وری، کیفیت، سودآوری و مشتری مداری است. به همین دلیل است که سازمان های موفق جهان تلاش زیادی می کنند تا عوامل مؤثر بر عملکرد و رفتار کارکنان را شناسایی و مدیریت کنند و به این توفیق دست پیدا نمایند که با فراهم کردن این عوامل، بر عملکرد کارکنانشان (هم از نظر میزان و هم از نظر کیفیت( بیافزایند. بدیهی است با چنین نگرشی، مدیریت عملکرد کارکنان به عنوان ابزاری برای بهبود عملکرد و ارتقاء رفتار کارکنان، از اهمیت بسیاری در فرآیند مدیریت سازمانها برخوردار می گردد.

مدیریت عملکرد کارکنان بخشی از مدیریت منابع انسانی است که وظیفه آن ایجاد ارتباط بین مدیریت و کارکنان بوده و در فرآیند ارزیابی عملکرد، ابتکارات و خلاقیت های افراد را نیز در نظر دارد. مدیریت عملکرد کارکنان ضمن بهبود شایستگی فعلی افراد و کل سیستم، ایجاد ارتباط بین شایستگی فرد با کارکرد واقعیشان (هماهنگ سازی شایستگی بالقوه با عملکرد و توانائی بالفعل) به دنبال بهبود و توسعه شایستگی های جدید افراد برای هماهنگی با تکنولوژی های مدرن و دنیای متحول فرد است.

 مدیریت عملکرد کارکنان از طریق بهبود جو سازمانی و ایجاد همدلی بین کارکنان و همسوئی بین اهداف کارکنان و اهداف سازمان می کوشد تا با هدایت کارکنان در دستیابی به اهداف سازمانی از طریق تقویت عملکرد مطلوب و حذف عملکرد نامطلوب با استفاده از شیوه های پرداخت تشویقی، بهره وری نیروی انسانی و بالطبع بهره وری کل سازمان را افزایش دهد.

مدیریت عملکرد کارکنان از اصلی ترین فرآیندهای مدیریت منابع انسانی است که با سایر فرآیندهای این حوزه به ویژه آموزش، پاداش، ارتقاء، انتصاب و استعدادیابی مرتبط و برآنها مؤثر می باشد و در کنار استخدام، دو فرآیند اصلی مدیریت منابع انسانی هستند که بیشترین نقش را در تقویت، تحکیم، تعمیق و یا تغییر فرهنگ سازمانی دارند، چرا که معیارها و ملاک های ارزیابی، نشان دهنده ارزش ها، اولویت ها، استراتژی ها و چالش های سازمان هستند و به کارکنان نشان می دهند که هنجارها و استانداردهای سازمان چیست و مدیران سازمان از کارکنان چه انتظاراتی دارند.

فرایند مدیریت عملکرد کارکنان با ورود یک کارمند به سازمان شروع و با ترک سازمان پایان می یابد. مدیریت عملکرد یک سیستم نظام مند می باشد که عملکرد کلی سازمان با بهبود عملکرد افراد در یک چارچوب تیمی بهبود می یابد. همچنین ابزاری برای رسیدن به تعالی سازمانی، ایجاد ارتباطات موثر، تعریف نقش ها در چارچوب شایستگی مورد نیاز و تدوین معیارهای دست یافتنی می باشد.

سیستم مدیریت عملکرد کارکنان تسما بهترین راهکار را در پاسخ به نیازهای نظارتی مدیران و رفع چالش های منابع انسانی ارائه داده و به عنوان ابزاری کارآمد به سؤالات ذیل پاسخ خواهد داد:

 • نقاط قوت و ضعف کارکنان چیست و چگونه بازخورد آن به کارکنان اعلام گردد؟
 • تا چه اندازه ای وظایف و امور محوله را مطابق با انتظارات انجام داده اند؟
 • چگونه با ساختار سنتی و ناکارآمد حقوق و دستمزد مقابله شده و کلیه پرداخت ها به کارکنان متناسب با عملکرد آنان نمود؟
 • چگونه امور رفاهی و انگیزشی کارکنان به طور عادلانه مدیریت شود؟
 • چگونه می توان نیازهای آموزشی و توسعه فردی کارکنان را شناسایی نمود؟
 • چگونه فرایند انتساب و ارتقاء کارکنان و مدیران را عادلانه و مبتنی بر عملکردهای مورد انتظار نمود؟
 • آیا فعالیت های انجام شده توسط مدیران و کارکنان با اهداف سازمان همسو می باشد؟
 • میزان بهره وری سرمایه های انسانی چه اندازه است؟
 • چگونه دقت عملیات ارزیابی عملکرد کارکنان را افزایش داده و گزارشات ارزیابی را معتبر و قابل اعتماد نمود؟
 • شیوه افزایش پاسخگویی مدیران و کارکنان در برابر عملکردشان چیست؟
 • چگونه می توان عملکرد مدیران و کارکنان را بهبود داد؟

نظام مدیریت عملکرد کارکنان دریچه ای به سوی درک بهتر وضعیت و شرایط واقعی سازمان می گشاید. شاید بتوان مدعی شد تنها ابزاری است که تأثیر شگرفی در بهبود عملکرد کارکنان در راستای تحقق اهداف و انتظارات مدیران دارد. مسلماً بدون این سیستم نظام مدیریت منابع انسانی سازمان نخواهد توانست از ظرفیت های کارکنان شناسایی و از آن به خوبی استفاده نماید. بدون سیستم مدیریت عملکرد کارکنان مدیران توانایی کمی در ارتقای بهره وری کارکنان و بهبود عملکرد آنان خواهند داشت. در نهایت نمی توان انتظار داشت سازمانی که فاقد سیستم مدیریت عملکرد کارکنان است، قادر باشد فعالیت های خود را در راستای بهبود عملکرد متمرکز نموده و به تعالی سازمانی دست یابد.

کاربردها

ارزیابی عملکرد یک مسئولیت مدیریتی است که استانداردهای شغلی را مشخص و تعیین می‌کند که عملکرد کارکنان در حدود استانداردهای تعیین شده هست یا خیر. به وسیله‌ی ارزیابی عملکرد تنبیه یا تشویق کارکنان را می‌توان مدیریت کرد. ارزیابی عملکرد کمک می‌کند تا ویژگی‌های کارکنان را بسنجیم و حدود توانایی آنها را تخمین بزنیم. با ارزیابی عملکرد می‌توان در خصوص ارتقای شغلی کارکنان، نیاز به آموزش و بهبود توانایی‌‌شان تصمیم‌گیری کرد. ارزیابی عملکرد از فعالیت‌هایی است که به‌طور منظم در هر سازمانی باید انجام شود. روند ارزیابی عملکرد شامل مراحل زیر است:

 • تعیین استانداردهایی برای عملکرد
 • اعلام استانداردهای مربوطه
 • سنجش عملکرد حقیقی کارکنان
 • تجزیه و تحلیل انحرافات عملکرد نسبت به استانداردهای مشخص شده
 • به بحث گذاشتن انحرافات
 • تعیین راه‌هایی برای اقدامات اصلاحی

  شیوه کارکرد

  عملیات نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما مطابق نمودار روبرو است.

  کلیه فرایندهای ارزیابی و نظارتی در این سیستم بر مبنای دوره های ارزیابی انجام می پذیرد که منظور یک دوره عملکردی سازمان است که بسته به شرایط هر سازمان متفاوت است (سالانه، شش ماهه، فصلی، ماهانه و ...).

  نمودار سازمانی بر اساس ساختار سلسله مراتبی واحدها تعریف شده و در هر واحد پست های سازمانی و افرادی که به آن پست ها منتسب هستند تعریف می شوند. ارزیابی شوندگان مدیران ارشد، مدیران میانی، کارشناسان و کارمندان بوده و ارزیابی کنندگان مدیران مافوق، مدیران ارشد و کانون های ارزیابی (افراد یا واحدهایی که در خصوص عملکرد کارکنان در حوزه خاصی اظهار نظر تخصصی می کنند) می باشند. وظیفه ارزیابی کنندگان بررسی درج امتیاز عملکرد متناسب با اطلاعات و مستندات عملکردی ارزیابی شوندگان می باشد.

  نظام مدیریت عملکرد کارکنان بر مبنای دو گروه از شاخص ها که در مجموع عملکرد افراد را اندازه گیری می کند، تشکیل شده است:

  در بخش ارزیابی شاخص های عمومی، عملکرد هر یک از رده های سازمانی (مدیران، کارشناسان، کارمندان و ...) بر اساس مجموعه شاخص هایی که به ازای هر رده متفاوت است مورد ارزیابی قرار می گیرد.

  در بخش ارزیابی شاخص های اختصاصی، عملکرد هر یک از کارکنان بر اساس مسئولیت ها و وظایف محوله به وی در طی دوره ارزیابی مورد اندازه گیری قرار می گیرد.

  فرایند ارزیابی شاخص های عمومی و اختصاصی عملکرد کارکنان حداکثر در 4 سطح قابل انجام است. در سطح اول بر مبنای شاخص های تعیین شده فرایند خودارزیابی توسط کارکنان قابل انجام است. همچنین در این سطح می توان داده ها و اطلاعات عملکردی برخی از شاخص ها که امکان خودارزیابی برای آنها وجود ندارد از کانون های ارزیابی جمع آوری گردد. در سطح دوم اطلاعات سطح اول توسط مدیران مافوق کارکنان یا کانون های ارزیابی تعیین شده به ازای شاخص های مورد نظر مورد بررسی قرار گرفته و امتیاز عملکرد درج می گردد. در سطح سوم  مقادیر و اطلاعات درج شده در سطح دوم توسط مدیران ارشد یا کانون های ارزیابی مورد بررسی و صحه گذاری قرار می گیرد و در نهایت در سطح چهارم مقادیر عملکرد سطوح قبلی بررسی شده و توسط تایید کننده نهایی یا کانون های ارزیابی مقدار عملکرد ثبت می شود.

  در نهایت پس از پایان اجرای عملیات ارزیابی نتایج عملکرد کارکنان در قالب گزارشات متنوع فردی، واحدی، تجمیعی و ... قابل دریافت است. همچنین عملکرد کارکنان توسط داشبوردهای مدیریتی متنوع جهت بهره برداری مدیران با اعمال سطوح دسترسی به اطلاعات از طریق رایانه یا موبایل قابل مشاهده خواهد بود.

  قابلیت ها

  نسخه حرفه ای

  نسخه پایه

  قابلیت ها

  u

  u

  طراحی نمودار سازمانی به صورت درختی با تعریف واحدهای سازمانی، پست های سازمانی هر واحد و مشخصات شاغلین منتسب به پست ها

  u

  u

  تعریف دوره های ارزیابی

  u

  u

  تعریف فرم های ارزیابی عمومی و اختصاصی استاندارد چهار سطحی با امکان تعریف محورها، شاخص ها، زیر شاخص ها و داده ها و تعریف فرمول در کلیه سطوح فرم های ارزیابی

  u

  u

  تعریف انواع جداول اطلاعاتی پویا با امکان تعریف توابع جمع و میانگین یا فرمولهای اختصاصی در هر یک از ستون های جداول به منظور ضمیمه نمودن هر جدول به شاخص های فرم ارزیابی

  u

  u

  تعریف فرایندهای مدیریت عملکرد با ایجاد ارتباط میان ارزیابی شوندگان، ارزیابی کنندگان، شاخص های ارزیابی و انجام تنظیمات مربوط به عملیات ارزیابی شامل برنامه زمانبندی، فیلدهای قابل نمایش فرم ارزیابی و...

  u

  u

  نمایش فهرست ارزیابی شوندگان با اعلام وضعیت و امتیاز آنان برای مدیران و ارزیابی کنندگان

  u

  u

  اجرای عملیات ارزیابی عملکرد با ورود داده ها و مستندات عملکردی، تکمیل جداول اطلاعاتی مرتبط با هر یک از شاخص های ارزیابی، درج نقاط قوت و ضعف شاخص ها/محورهای ارزیابی و ... و امکان صحه گذاری داده های عملکردی توسط ارزیابان صلاحیت دار تا دو مرحله (تایید، تصویب)

  u

  u

  گزارش عملکرد ارزیابی شونده در دوره ارزیابی منتخب بر حسب امتیاز کل، امتیاز شاخص های عمومی، امتیاز شاخص های اختصاصی، امتیاز محورهای ارزیابی، امتیاز شاخص های ارزیابی، روند بهبود عملکرد نسبت به دوره های ارزیابی گذشته

  u

  u

  گزارش رتبه بندی ارزیابی شوندگان در دوره ارزیابی منتخب بر حسب امتیاز کل، امتیاز شاخص های عمومی، امتیاز شاخص های اختصاصی، امتیاز محورهای ارزیابی، امتیاز شاخص های ارزیابی

  u

  u

  گزارش تجمیع عملکرد ارزیابی شوندگان در دوره ارزیابی منتخب بر حسب امتیاز کل، امتیاز شاخص های عمومی، امتیاز شاخص های اختصاصی، امتیاز محورهای ارزیابی، امتیاز شاخص های ارزیابی

  u

  u

  تنظیم حجم، تعداد و قالب فایل ها در درگاه های دریافت فایل در فرایند های ارزیابی

  u

  u

  راهنمای کاربری نرم افزار متناسب با نقش های کاربران و سطوح دسترسی آنها به محیط های نرم افزار

  u

  u

  نظارت بر نحوه اجرای فرایندهای ارزیابی توسط مسئول ارزیابی

  u

  u

  اجرای فرایند ارزیابی شاخص های اختصاصی عملکرد بر مبنای شرح وظایف شغلی

  u

   

  اجرای فرایند ارزیابی شاخص های اختصاصی عملکرد بر مبنای فعالیت های اجرایی منتسب به برنامه های عملیاتی سازمان

  u

   

  اجرای فرایند ارزیابی شاخص های اختصاصی عملکرد بر مبنای تعریف محور و شاخص اختصاصی توسط کاربران

  u

   

  انجام ارزیابی گروهی جهت نظارت دقیق بر ارزیابی شاخص ها و تجمیع امتیازات اعضای گروه ارزیابی

  u

   

  دریافت خودکار داده های و مستندات عملکردی کارکنان از سایر بانک های اطلاعاتی سازمان

  شیوه های خرید

  ما در شرکت تحقیق و توسعه یسناپارس جهت سهولت در بهره مندی از نرم افزار مدیریت عملکرد کارکنان تسما حالت های مختلف برای خرید شما در نظر گرفته ایم که عبارتند از:

  خرید نسخه نرم افزار:

  در این حالت شما با خرید نرم افزار و نصب آن می توانید بر روی سرور فیزیکی یا مجازی بهره برداری نا محدود از نرم افزار داشته باشید. از مزایای خرید نسخه ماژول می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • امکان استفاده از سرور اختصاصی سازمان
  • بهره مندی از پشتیبانی یکساله رایگان
  • امکان تعریف تعداد نامحدود کاربران

   

  خرید نرم افزار به صورت بهره برداری زمانی:

  در این حالت بهره برداری از نرم افزار بر روی سرور استیجاری یا سرویس ابری و در بازه زمانی مشخص و با تعداد کاربران معین امکان پذیر می باشد. از مزایای بهره برداری زمانی از نرم افزار می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • مبلغ سرمایه گذاری متناسب با نیاز سازمان
  • مبلغ کمتر از شیوه خرید نسخه نرم افزار (کمتر از 20 درصد حالت خرید نسخه نرم افزار)
  • عدم نیاز به تهیه سرور و صرفه جویی در هزینه های راه اندازی و پشتیبانی سرور
  • راه اندازی سریع تر نرم افزار
  • پشتیبانی رایگان در طول مدت بهره برداری از نرم افزار

  فرم درخواست معرفی نرم افزار

  زمان پیشنهادی جلسه معرفی نرم افزار

  تماس با ما
  تماس با ما
  پشتیبانی
  پشتیبانی